Logo Contaxus

Disclaimer

 

Disclaimer

 

Algemeen

De bepalingen uit deze disclaimer is van toepassing op de website die is gekoppeld aan het internetadres Klik www.contaxus.com. Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar . Wij zullen dan onze uiterste beste doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Elektronische communicatie

U kunt ons, nu en in de toekomst, op verschillende manieren bereiken. Onder meer via de website en e-mail. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100% veilig. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder ‘versleuteling’ via het open internet aan ons te versturen aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terechtkomt.

Informatie; hyperlinks

Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op de website aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan een ieder die toegang heeft tot internet. Uitdrukkelijk dient de op de website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als (onderdeel van ons) juridisch, fiscaal of financieel of enig ander advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend en wij aanvaarden hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

Wij betrachten altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en/of opmaken van onze website. Dit betekent evenwel niet, dat wij kunnen garanderen dat de op de website verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is. Wij aanvaarden hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

In de gevallen, dat op de website hyperlinks worden aangeboden betekent dit niet, dat wij de via die links eventueel aangeboden diensten of producten aanbieden en/of aanbevelen. Ook voor de juistheid van de informatie op de website kunnen wij niet instaan en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid

Contaxus Belastingadviseurs & Accountants en/of onze werknemers zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van de informatie of mogelijkheden die de website biedt of gebruik van de website zelf, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruik van de website geschiedt dan ook volledig voor uw eigen risico. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor het geval informatie op de website inbreuk zou maken op auteursrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden en in de gevallen dat de website (tijdelijk) niet bereikbaar is.

Wijzigingen

Wij zullen de informatie op de website periodiek aanvullen en eventueel wijzigen. Dit kunnen wij steeds onmiddellijk en zonder enige kennisgeving vooraf doen.

Rechten van intellectuele eigendom

Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursrechtelijk beschermde werken op de website behouden wij uitdrukkelijk onze auteursrechten en die van onze licentiegevers voor. Voor gebruik van het hiervoor bedoelde heeft u voorafgaande toestemming van ons nodig. U kunt uw verzoeken in dit verband aan ons richten per e-mail.

Toepasselijk recht

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de website en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.